KARTA GŁÓWNA KONTROLI nr.2
Firma kontrolująca Frodo Leszek Teschner PZS
ul. Jana Brzechwy 2, 60-195 Poznań
tel. 618777091; Tel. 601710694; biurofrodo@gmail.com
Obiekt chroniony Mandesloot
ul. Polna 125 62-052 Komorniki
618100900 618100925
Data kontroli KONTROLER
Stan obiektu Kontrola zabezpieczeń przeciw występowaniu szkodników wykazała:
Kontrola wizualna aktywności szkodników wykazała: brak aktywności szkodników*
Stan sanitarny i techniczny obiektu oceniono
Dodatkowo zgłoszono występowanie:
Zakres kontroli Kontrola zakładu wg harmonogramu objęła:
Kontrolę stacji deratyzacyjnych w ilości 55 Kontrolę lamp owadobójczych w ilości 55
Kontrolę chwytaków żywołownych w ilości Kontrolę detektorów feromonowych w ilości
Kontrolę detektorów owadów biegających w ilości Inne w ilości
Dodatkowe zabiegi
Zalecenia
Podpis kontrolera Podpis osoby odpowiedzialnej ze
strony zakładu
INSTRUKCJA 
- * niewłaściwe skreślić.
- W przypadku stwierdzenia występowania szkodników wypisać JAKIE (nazwy)
- STOPIEŃ występowania określa się na podstawie kart kontroli gdzie przewaga X – stopień niski; przewaga XX – stopień ŚREDNI; przewaga XXX – stopień DUŻY. W przypadku znacznych odchyleń wpisać obserwacje w UWAGI.
- W przypadku NEGATYWNEJ oceny stanu sanitarnego i technicznego wskazać przyczyny oceny. Jednocześnie w ZALECENIACH wpisać jakie krotki powinien podjąć Zakład w celu poprawy stanu sanitarnego i technicznego.
- W przypadku zgłoszenia problemów wymagających wykonania dodatkowych zabiegów DDD należy wpisać PROBLEM – nazwę zwalczanego szkodnika oraz jego MIEJSCE WYSTĘPOWANIA. Jednocześnie należy wypełnić kolumnę DODATKOWE ZABIEGI o właściwą, względem nazwy zabiegu i zastosowanego preparatu, naklejkę. W przypadku, gdy środek wymaga szczególnego postępowania po jego zastosowaniu wskazać je w kolumnie ZALECENIA.
1/6
Dokument wygenerowany za pomocą programu XXXYYYZZZ